پنل پیام کوتاه ارزان.اس ام اس پنل.پیامک انبوه.پیام کوتاه تبلیغاتی.پیامک تبلیغاتی.sms panel.پنل پیامک اینترنتی
سامانه پیام کوتاه روز وب

روز پیامک  | Roozpayamak.ir

سامانه پیامک روز وب

 

  استاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی [ تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۰ و ۱۴ دقیقه ]

استاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarخودم پراندمت نازنین!

وقتی با حرف هایم بهت بال دادم

حالا رنگ آسمانه ای دیگر را به رخم من می کشی؟استاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarبه نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اسم گذاشتند

باید برای جو گرفتگی بعضی از دوستانم هم یه اسمی میذاشتن!استاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarدلم می خواد برم پیش دکتر!

بگم لطف کنید اون بخش مغزم که براش حرف بقیه مهمه رو در بیاریناستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedar
آدامسمو با اون همه شیک بودنش بعد نیم ساعت زیر کفشم له میکنم

تو که جای خود داریاستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarهیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کنداستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarاینکه می گویند : ادعایی نیست

خودش کم ادعایی نیست …استاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarبه بعضیا وقتی همش بگی چشم

کم کم دل میزنی میشی پشم!استاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﻒ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺒﺎﺵ

ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯼاستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarآدم داغون از اول داغون نبوده عزیز

داغونش کردن

آدم آرومم همینطور!

آدم عصبی هم همینطور

ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بودهاستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarسخت ترین کار دنیا بحث کردن با کسیه که

به خودش قول داده به هیچ وجه نفهمه!استاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarوقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت بیشتر نداره

یا میخوان جات باشن نمیتونن

یا میخوان بات باشن نمیتونن

اس ام اس تیکه داراستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarآنان که به سرمستی ما طعنه زنانند

بگذار بمانند به خماری که ز ما هیچ نداننداستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarقبل از ورود به هر موضوعی!

دقت کنید!

که جوابتون به تو چه نباشه

اس ام اس خیانتاستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarاون با یارش من با یادش

نه عمو اون با یارش من با رفیق فابشاستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarباید ژن آدم بودم داشت نه ژستشواستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarبه بعضیآ بآس گفت :

تو از همه خوشت میاد منم یکیش

من از همه بدم میاد توام یکیشاستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarغصه هایت را با قاف بنویس که هرگز باورشان نکنی

انگار فقط قصه است و بس …

اس ام اس سنگیناستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarاز کسی که بهت دروغ گفته نپرس : چرا؟

چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه …استاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarگفتی : تو دلم اول اخر خودتی

از هر چی دارم بهتر خودتی

خندیدم زیر لب مکرر گفتم

شاهزاده قصه های من خر خودتیاستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedarرفیق الکی تریپ طرف داری نگیر جان من!

ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿماستاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedar
[ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ خودم ][ پراندمت ][ نازنین! ][ ][ وقتی ][ با ][ حرف ][ هایم ][ بهت ][ بال ][ دادم ][ ][ حالا ][ رنگ ][ آسمانه ][ ای ][ دیگر ][ را ][ به ][ رخم ][ من ][ می ][ کشی؟ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ نظر ][ من ][ همون ][ طور ][ که ][ واسه ][ خورشید ][ گرفتگی ][ و ][ ماه ][ گرفتگی ][ اسم ][ گذاشتند ][ ][ باید ][ برای ][ جو ][ گرفتگی ][ بعضی ][ از ][ دوستانم ][ هم ][ یه ][ اسمی ][ میذاشتن! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دلم ][ می ][ خواد ][ برم ][ پیش ][ دکتر! ][ ][ بگم ][ لطف ][ کنید ][ اون ][ بخش ][ مغزم ][ که ][ براش ][ حرف ][ بقیه ][ مهمه ][ رو ][ در ][ بیارین ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ آدامسمو ][ با ][ اون ][ همه ][ شیک ][ بودنش ][ بعد ][ نیم ][ ساعت ][ زیر ][ کفشم ][ له ][ میکنم ][ ][ تو ][ که ][ جای ][ خود ][ داری ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ هیچ ][ بوسه ][ ای ][ جای ][ زخم ][ زبان ][ را ][ خوب ][ نمی ][ کند ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اینکه ][ می ][ گویند ][ : ][ ادعایی ][ نیست ][ ][ خودش ][ کم ][ ادعایی ][ نیست ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیا ][ وقتی ][ همش ][ بگی ][ چشم ][ ][ کم ][ کم ][ دل ][ میزنی ][ میشی ][ پشم! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ﺍﺯ ][ ﻣﻦ ][ ﺑﻪ ][ ﺗﻮ ][ ][ ][ ﺍﺯ ][ ﺗﻮ ][ ﺑﻪ ][ ﻫﺮ ][ ﮐﻪ ][ ﺩﻭﺳﺖ ][ ﺩﺍﺭﯼ ][ ][ ﻫﻤﯿﺸﻪ ][ ﻭﻗﻒ ][ ﺑﯽ ][ ﻭﻗﻔﻪ ][ ﻫﺎﯼ ][ ﺩﯾﮕﺮﯼ ][ ﻣﺒﺎﺵ ][ ][ ﮐﻪ ][ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ][ ﺗﻌﺒﯿﺮ ][ ﻣﯽ ][ ﺷﻮﯼ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ آدم ][ داغون ][ از ][ اول ][ داغون ][ نبوده ][ عزیز ][ ][ داغونش ][ کردن ][ ][ آدم ][ آرومم ][ همینطور! ][ ][ آدم ][ عصبی ][ هم ][ همینطور ][ ][ ولی ][ آدم ][ بیشعور ][ از ][ اولش ][ بیشعور ][ بوده ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سخت ][ ترین ][ کار ][ دنیا ][ بحث ][ کردن ][ با ][ کسیه ][ که ][ ][ به ][ خودش ][ قول ][ داده ][ به ][ هیچ ][ وجه ][ نفهمه! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ وقتی ][ کسی ][ پشت ][ سرت ][ حرف ][ میزنه ][ دو ][ حالت ][ بیشتر ][ نداره ][ ][ یا ][ میخوان ][ جات ][ باشن ][ نمیتونن ][ ][ یا ][ میخوان ][ بات ][ باشن ][ نمیتونن ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ آنان ][ که ][ به ][ سرمستی ][ ما ][ طعنه ][ زنانند ][ ][ بگذار ][ بمانند ][ به ][ خماری ][ که ][ ز ][ ما ][ هیچ ][ ندانند ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ قبل ][ از ][ ورود ][ به ][ هر ][ موضوعی! ][ ][ دقت ][ کنید! ][ ][ که ][ جوابتون ][ به ][ تو ][ چه ][ نباشه ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ خیانت ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اون ][ با ][ یارش ][ من ][ با ][ یادش ][ ][ نه ][ عمو ][ اون ][ با ][ یارش ][ من ][ با ][ رفیق ][ فابش ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ باید ][ ژن ][ آدم ][ بودم ][ داشت ][ نه ][ ژستشو ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیآ ][ بآس ][ گفت ][ : ][ ][ تو ][ از ][ همه ][ خوشت ][ میاد ][ منم ][ یکیش ][ ][ من ][ از ][ همه ][ بدم ][ میاد ][ توام ][ یکیش ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ غصه ][ هایت ][ را ][ با ][ ][ قاف ][ بنویس ][ که ][ هرگز ][ باورشان ][ نکنی ][ ][ انگار ][ فقط ][ ][ قصه ][ است ][ و ][ بس ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ سنگین ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ از ][ کسی ][ که ][ بهت ][ دروغ ][ گفته ][ نپرس ][ : ][ چرا؟ ][ ][ چون ][ با ][ یه ][ دروغ ][ دیگه ][ قانعت ][ میکنه ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ گفتی ][ ][ تو ][ دلم ][ اول ][ اخر ][ خودتی ][ ][ از ][ هر ][ چی ][ دارم ][ بهتر ][ خودتی ][ ][ خندیدم ][ زیر ][ لب ][ مکرر ][ گفتم ][ ][ شاهزاده ][ قصه ][ های ][ من ][ خر ][ خودتی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ رفیق ][ الکی ][ تریپ ][ طرف ][ داری ][ نگیر ][ جان ][ من! ][ ][ ﻣﺎ ][ ﻓﻘﻂ ][ ﺗﻮ ][ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ][ ﭘﺸﺖ ][ ﻫﻤﯿم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ استاتوس ][ های ][ سنگین ][ و ][ تیکه ][ دار ][ فیسبوکی ][ ][ sms ][ tikedar ]